Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
www.MojeChytreDite.cz


Provozovatel internetového obchodu MojeChytreDite.cz na portále www.mojechytredite.cz a zároveň prodávající je společnost MojeChytreDite.cz s.r.o., sídlo: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 24766780 s korespondenční adresou skladu - reklamační adresou: MojeChytreDite.cz s.r.o., Jana Palacha 155, 284 01 Kutná Hora. MojeChytreDite.cz s.r.o. (dále rovněž jako „Prodávající“) zveřejňuje obchodní podmínky, které platí pro nákup nového zboží a služeb prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále rovněž jako „ObčZk“).


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A SLOVNÍK


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ > Kupující vytvořením objednávky akceptuje Obchodní podmínky (dále rovněž jako ,,OP“) pro dodávky zboží a služeb zveřejněných Prodávajícím. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (společnosti MojeChytreDite.cz s.r.o.) a jeho zákazníků (dále rovněž jako ,,Kupujících“) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (smlouvy o dodávce zboží), resp. její nedílnou součástí. OP v aktuálním znění jsou také součástí automatické komunikace obchodu MojeChytreDite.cz a je očekáváno, že si je Kupující předem přečte. Nákupu v obchodu MojeChytreDite.cz by měla realizovat fyzická osoba starší 18 let nebo osoba podnikající, či právnická osoba. V případě, že je Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, jenž vytváří objednávku nebo uzavírá smlouvu s Prodávajícím v rámci a v zájmu své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího také ustanoveními §2158 a násl. ObčZk (zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a u Kupujících spotřebitelů dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále rovněž jako „ZOS“). Telefonní hovory na zákaznické lince obchodu MojeChytreDite.cz mohou být v souladu s ustanoveními § 81 a násl. ObčZk a v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb a z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů obou stran hovorů nahrávány. Nahrávky mohou být použity výhradně k účelům uvedeným v tomto odstavci.


SLOVNÍK > Spotřebitelská smlouva: smlouva kupní nebo smlouva o dílo nebo smlouva o poskytnutí služby nebo kombinace smluv předcházejících nebo jiné smlouvy dle ObčZk, jestliže jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, jenž vytváří objednávku nebo uzavírá smlouvu s Prodávajícím v rámci a v zájmu své podnikatelské činnosti) a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.


> Prodávající - provozovatel obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, zboží nebo poskytuje služby.


> Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.


> Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


> Uživatel - každá osoba, která navštíví internetové stránky www.mojechytredite.cz


Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Uživatele, pokud: a) Uživatel závažným způsobem porušil obchodní podmínky nebo jiné předpisy, nebo b) Uživatel narušil nebo se pokusil narušit bezpečnost internetových stránek, nebo c) Uživatel používá cizí nebo neexistující identitu nebo se jinak snaží uvést v omyl, nebo d) Uživatel svým jednáním poškozuje dobré jméno obchodu MojeChytreDite.cz, e) Uživatel mladší 18 let objednává alkoholické nápoje nebo volně prodejnou pyrotechniku (Prodávající ověřuje věk Uživatele).


2. PŘEDMĚT SMLOUVY


Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále také jako zboží, služba nebo výrobek), pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky, vybavené návody k obsluze, případně záručními listy a seznamy opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé


3. MÍSTO PLNĚNÍ


Místem plnění je: MojeChytreDite.cz s.r.o., Jana Palacha 155, 284 01 Kutná Hora 284 01. Zákaznická info linka: tel. +420 602 212 154, Zákaznická linka:: shop@mojechytredite.cz


4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Před odesláním objednávky ke zpracování má Kupující možnost objednávku v košíku upravovat a s konečnou platností překontrolovat, částečně nebo i úplně zrušit. Odeslání konečné verze objednávky je závazné. Prodávající oznamuje Kupujícímu akceptování objednávky emailem nebo telefonicky (dále také "akceptování"). Prodávající informuje Kupujícího, že automatické emailové oznámení o přijetí objednávky není považováno za závazné akceptování objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena e-mailovým nebo telefonickým akceptováním objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Podáním objednávky Kupující akceptoval obchodní podmínky Prodávajícího a rovněž výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů platných v době vytvoření a odeslání objednávky. Ve chvíli, kdy Kupující obdrží od Prodávajícího akceptování objednávky, je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží, včetně ceny uvedené v objednávce, závazná až do doby dodání zboží nebo služby Kupujícímu a to ve všech případech, kdy nestanoví vybrané ustanovení OP ve zvláštním případě něco jiného. Tímto úkonem Prodávajícího vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jenž jsou vymezeny kupní smlouvou a OP Prodávajícího, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pro případ osobního odběru zboží ze zásob skladů MojeChytreDite.cz se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží v příslušném skladu po dobu maximálně 48 hodin od akceptování objednávky Kupujícímu a pokud nedojde k jeho osobnímu odběru nejpozději ve 48 hodině pozbývá kupní smlouva platnosti a obě strany již nejsou touto smlouvou vázány. Veškeré náklady na komunikaci ve směru od Kupujícího k Prodávajícímu jsou hrazeny Kupujícím, je na jeho volbě jaké internetové nebo telefonické připojení využije. Prodávající si vyhrazuje právo v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, rozsah služeb, výši ceny, nákladech na přepravu, požadovat po Kupujícím dodatečnou autorizaci objednávky. Objednávka je považována za neplatnou a smlouva pozbývá platnosti, jestliže Kupující takovou autorizaci požadovaným způsobem neučiní. V rámci emailové a telefonické komunikace je Kupující upozorňován na další možné kroky Prodávajícího, aby se minimalizoval počet chyb a omylu ve vzájemné komunikaci a index spokojenosti Kupujících se blížil nebo rovnal 100%. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě, že došlo ke zjevné chybě týkající se ceny, popisu nebo obrázku výrobku v katalogu výrobků Prodávajícího nebo v situaci, kdy operátor zákaznické linky zjevně mylně informoval Kupujícího v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný emailem nebo telefonicky. Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje Prodávajícího v takovém případě, je-li průměrnému Kupujícímu (běžný spotřebitel) zřejmá s ohledem na obsah OP a v návaznosti na další informace podávané Prodávajícím. Prodávajícího nezavazuje ve vztahu k ceně výrobku, jeho parametru a rozsahu odpovědnosti za vady výrobku informace zjevně podaná nesprávně ze strany operátora zákaznické linky MojeChytreDite.cz, kdy nesprávnost musela být běžnému Kupujícímu tj. svéprávné osobě s rozumem průměrného člověka a schopností užívat jej s běžnou péčí a obezřetností, zřejmá vzhledem k obsahu OP Prodávajícího a v návaznosti a v souvislostech daných dalšími informacemi podávanými Prodávajícím. Kupující souhlasí s tím, že při převzetí zboží je Prodávající, pracovník výdejního místa či přepravce pověřený dodáním zboží Kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. například občanským průkazem a uvést do záznamů číslo osobního dokladu nebo jiný identifikační údaj osoby, která zboží převzala. Tento postup předcházení podvodnému jednání a v případě prodeje zboží s obsahem alkoholu nebo pyrotechniky je zákonem definovaný. V případě, že Kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit. V případě realizace dobropisu, bude tento zaslán Prodávajícím na fakturační adresu Kupujícího, který doklad podepíše a zašle zpět na adresu zákaznického centra Prodávajícího. Po obdržení podepsaného dobropisu bude provedeno vrácení peněz Kupujícímu způsobem o kterém písemně vyrozumí Kupující Prodávajícího. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Platná Kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu minimálně 5 let a není přístupná nezúčastněným stranám.


Dostupnost zboží prezentovaného na stránkách www.MojeChytreDite.cz je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost zboží negarantuje. Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu Kupujících, je Prodávající oprávněn předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Kupujícím. Tímto ustanovením však není dotčeno právo Prodávajícího v případě individuální poptávky většího nebo velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na obvyklé množství. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze Prodávajícího, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitní poptávky, či o jejím omezení ze strany Prodávajícího bude Kupující vždy předem vyrozuměn. V případě, že z důvodů, které Prodávající není schopen ovlivnit, nebude dostupné zboží, které Kupující poptává, Prodávající nabídne Kupujícímu zboží, které svými vlastnostmi a cenou nejvíce odpovídá poptávce Kupujícího.


5. CENA, PLACENÍ, PROMOČNÍ CENA, ZBOŽÍ NA VÁHU, E-KUPÓNY


Nabídkové ceny uvedené na stránkách obchodu MojeChytreDite.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou uváděny jako ceny konečné, včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží - nejedná se o ceny trvalé, ale platné v čase odeslání objednávky. Kupní cena, bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za celou nebo poslední samostatnou část dodávky na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Nastavení způsobů plateb pro jednotlivé druhy zboží a služeb a jejich kombinace je zobrazeno v košíku obchodu
MojeChytreDite.cz. Prodávající si vyhrazuje z technických důvodů využít práva určit pro vybrané druhy zboží pouze určitý druh platby. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, balné, případně doběrečné. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v návaznosti na způsob dopravy a jeho cenu), budou přičteny v objednávkovém formuláři/košíku, kde bude zobrazena po jeho vyplnění také cena včetně dopravného, případně doběrečného. Tato konečná cena bude uvedena také v automatickém emailu. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je současně daňovým a dodacím dokladem. Převzetí zboží nebo služby Kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Není-li Prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží Prodávajícím. V případě, že Kupující provede úhradu a Prodávající následně není schopen zajistit dodání zboží (např. bude zjištěno, že skladem je zboží poškozené nebo jakkoli neexpedovatelné
), vrátí Prodávající neprodleně plnění (částku, kterou Kupující převedl na účet Prodávajícího) Kupujícímu.


Promoční/akční zboží nebo služba, akční ceny u výrobkových sad a kolekcí: Podmínkou poskytnutí zvýhodněné kupní ceny (slevy) u skupinových akčních výrobků nebo akčních sad výrobků prodávaných za zvýhodněnou cenu je a nebo může být jejich společná koupě v rámci akční sady vybrané a prezentované Prodávajícím. Zrušením kupní smlouvy u jednoho z takových výrobků zaniká nárok Kupujícího na zvýhodněnou kupní cenu všech ostatních výrobků prodávaných v rámci akční sady, skupiny nebo akce. Vybrané ceny zboží uvedené v katalogu MojeChytreDite.cz jsou pouze orientační. V době dodání se cena některých položek může lišit od ceny uvedené na stránkách obchodu MojeChytreDite.cz. V případě, že je Kupujícímu doručeno zboží, jehož hodnota je vyšší, než hodnota uvedená v poptávce Kupujícího potvrzené Prodávajícím, má Kupující plné právo takové zboží neodebrat a v případě platby převodem mu bude Prodávajícím ihned vracena platba zpět na jeho účet.


Při poptávce zboží na váhu si Prodávající vyhrazuje právo na dodání zboží s váhovou odchylkou. Prodávající vyvine nejvyšší možné úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované váze v poptávce Kupujícího. Pokud u zboží, jehož cena je určena podle váhy za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, Kupující poptává počet kusů namísto váhového množství, Prodávající dodá požadovaný počet kusů. Cena pak bude stanovena podle váhy poptávaného počtu kusů takového zboží.


Cena zboží může být upravena vložením elektronického kupónu do formuláře košíku obchodu MojeChytreDite.cz (dále také jako „e-kupón“ nebo „slevový kód“). E-kupón je alfanumerický kód doručený Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, SMS nebo který Kupující získá jiným způsobem (např. kliknutím na reklamní odkaz). E-kupón opravňuje Zákazníka ke slevě z ceny zboží nebo z konečné ceny nákupu uskutečněného prostřednictvím obchodu Prodávajícího. Kupující nemá žádný právní nárok na získání E-kupónu. Je plně na vůli a možnostech Prodávajícího zda a jak a komu bude E-kupóny distribuovat. Použití E-kupónu se plně řídí OP Prodávajícího a dále podmínkami spojenými s E-kupónem a komunikovanými Kupujícímu společně s jeho distribucí nebo získáním. Použití E-kupónu může být vázáno na splnění až řady podmínek ze strany Kupujícího, např. na dosažení určené výše ceny nákupu, registrace v systémech MojeChytreDite.cz v určitém časovém období, apod.. E-kupón je nepřenositelný, není možné jej směnit za hotovost nebo jinou výhodu mimo uvedené při jeho distribuci nebo získání. E-kupón nezakládá právo na jiná plnění než plnění s E-kupónem spojená. Platnost E-kupónu je časově omezena. Po uplynutí lhůty platnosti E-kupónu nárok na uplatnění slevy bez náhrady zaniká. E-kupón Kupující uplatní tak, že slevový kód zadá do webové aplikace košíku Prodávajícího poté, co dokončí svoji poptávku. Pokud Kupující splnil všechny podmínky, které jsou pro získání slevy spojené s e-kupónem vyžadovány, je Kupujícímu vygenerována očekávaná konečná cena nákupu po slevě. Pokud nebude v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že v rámci jedné poptávky lze uplatnit pouze jeden E-kupón a dále že konkrétní E-kupón může být použit pouze jednou. Má se za to, že uplatněním E-kupónu dává Kupující souhlas s pravidly a podmínkami jeho použití. V případě, že v okamžiku uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím na odběr zboží nebo služby za kupní cenu nižší, než která byla podmínkou pro uplatnění E-kupónu, nárok Kupujícího na získání slevy spojené s E-kupónem zaniká. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití E-kupónu, nemožnost jeho použití z důvodu technických problémů nebo z důvodu, že byl E-kupón Kupujícímu zcizen. Kupující nese plnou odpovědnost a důsledky vyplývající z nesprávného použití E-kupónu nebo z jeho sdílení, spoluužívání s jinými osobami


6. DODACÍ LHŮTA


Dodací lhůta začíná u služby nebo zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. služby nebo zboží zaslané na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy v souladu s těmito OP (zejména obdržení všech podkladů od Kupujícího), tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. Pokud Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení při převzetí, to je např. převodem peněž z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tedy od připsání úplné částky na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky pokud je zboží skladem a nepoškozené. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím a o takové situaci bude Prodávající Kupujícího informovat, bude-li o takových okolnostech Prodávající vědět. Automatickou výjimku tvoří dodání zboží vyrobeného na zakázku (např. vybrané zboží značky CUBS, vlastní značky společnosti MojeChytreDite.cz s.r.o.), kde je termín dodání stanoven po individuální dohodě o termínu dodání mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že pro dopravu zboží z obchodu MojeChytreDite.cz ke Kupujícímu využívá Prodávající třetí strany (např. Česká pošta, s.p.) a není schopen účinně ovlivnit úroveň a kvalitu jejich služeb. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí Prodávající Kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení ze strany Kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Pokud není Prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží Kupujícímu (předat jej k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku k potvrzené objednávce na účet Kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


Speciální termíny dostupnosti a dodání vybraného zboží a služeb jsou uvedený na stránkách webového katalogu zboží MojeChytreDite.cz u každého takového výrobku nebo služby a do uvedených termínů se započítávají jen pracovní dny, pokud není vysloveně uvedeno jinak. V případě, že objednané zboží nebo službu není možné z technických nebo jiných závažných důvodu dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o možném náhradním termínu dodání objednaného zboží, pokud takový bude (např. Kupující objedná zboží, které bude na skladě poškozené a výrobce ukončil jeho výrobu nebo dodávky Prodávajícímu). Pokud takové zboží není k dispozici, Prodávající může nabídnout výrobek jiný, srovnatelný nebo podobný s původním. Jestliže Kupující se změnou nesouhlasí nebo v případě, kdy Prodávající nemůže nabídnout srovnatelnou náhradu původně objednaného zboží, má Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí všechna vzájemná plnění.


7.DODACÍ PODMÍNKY, DOPRAVA


Nastavení druhů dopravy a plateb v aktuální výši je zobrazeno v košíku obchodu
MojeChytreDite.cz před odesláním objednávky a jde tedy o nezávazný náhled do cen a způsobů dopravy, jenž může mít pouze informativní charakter. Dopravu při objednávkách standardního zboží v hodnotě nad 2000,- Kč včetně DPH hradí Prodávající. Předcházející ustanovení o dopravě při objednávkách v hodnotě nad 2000,- Kč se nevztahuje na zboží nadprůměrně těžké (například venkovní dětská hřiště nebo zahradní domky), které má stanovené individuální ceny dopravy pro dopravu jednoho nebo více kusů tohoto zboží nebo takového zboží v kombinaci se standardním zbožím. Stejná výjimka rovněž platí pro zboží nadrozměrné pro které je stanoven příplatek za nadměrnou dopravu. Zboží nadprůměrně těžké nebo nadrozměrné může být dodáno prostřednictvím plnění třetí strany tedy spolupracující společnosti a stejně tak může k dodání přes třetí stranu dojít u takového zboží v případě, že je požadována montáž nebo jiné speciální služby. Nastavení cen za dopravné standardního zboží v jeho aktuální výši, stejně tak ceny za speciální/nadměrné dopravy (nadprůměrně těžké nebo nadrozměrné zboží a jeho různé kombinace) je zobrazeno v košíku obchodu
www.MojeChytreDite.cz. Poznámka: V případě objednávky více kusů zboží nacházejících se na různých skladových lokacích společnosti MojeChytreDite.cz s.r.o., bude objednávka pravděpodobně vykryta několika, na sobě nezávislými, dodávkami. Kupující, jenž není spotřebitelem, je povinen doručenou a nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce převzít, zkontrolovat její neporušenost nebo počet dílčích balíků a v případě jakýchkoliv závad a pochybení neprodleně oznámit zjištění přepravci samotnému. Jeví-li zásilka známky poškození nebo jakéhokoliv porušení obalu svědčících o možném neoprávněném vniknutí do zásilky, je kupující povinen převzetí zásilky odmítnout. Pokud tak neučiní, není oprávněn namítat poškození zboží při dopravě a má se za to, že zásilka byla doručena Kupujícímu nepoškozená. Podpisem na dodacího listu Kupující stvrzuje, že doručená zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a dodací list je přiložena v označeném balíku nebo zaslána elektronicky. Kupující, který je zároveň spotřebitelem, je povinen doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít. Pokud zásilka doručená přepravcem (včetně zásilek zasílaných prostřednictvím České pošty, PPL nebo DPD) vykazuje známky poškození, je Kupující povinen převzetí takové zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Pokud tak neudělá, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena Kupujícímu nepoškozená. Pokud došlo při dopravě zboží k takovému poškození, které nebylo zjistitelné před otevřením zásilky, musí Kupující reklamovat takové zboží nejpozději do 3 dnů od jeho převzetí, aby tak umožnil Prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedenou přepravu zboží u přepravní společnosti. Jestliže Kupující nebude Prodávajícího o poškození zboží uvedeném v předcházejícím souvětí informovat nejpozději do 3 dnů od otevření zásilky (nejdéle ovšem do 15 dnů od převzetí zásilky), má se za to, že zboží při převzetí Kupujícím bylo nepoškozené.


8. VADNÉ PLNĚNÍ, ZÁRUKA, SERVIS


Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím nebo konečným uživatelem při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno Kupujícímu spotřebiteli se zárukou minimálně 24 měsíců a Kupujícímu, který není spotřebitel se zárukou 12 měsíců, pokud zákon nebo dohoda stran smlouvy neurčuje jinak. Výrobky, u nichž je uvedeno, že jsou repasované, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 12 měsíců od převzetí věci Kupujícím. Zjistí-li Kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně (případně emailem s telefonickým potvrzením jeho přijetí), nebo osobně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační zpráva (viz. Reklamační řád internetového obchodu MojeChytreDite.cz.) musí obsahovat datum dodání zboží, daňový doklad, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na řešení reklamace. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci neodkladně, maximálně však do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak. Dále viz. Reklamační řád internetového obchodu MojeChytreDite.cz.


Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby: zboží bylo instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí); výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku); vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu, Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy: u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; má-li Kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku, vyplývá-li to z povahy výrobku. Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.


V případě výskytu vady, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující ihned právo uplatnit reklamaci zasláním zboží na centrální reklamační adresu MojeChytreDite.cz s.r.o., Jana Palacha 155, 284 01 Kutná Hora, jakož i u kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku, jejichž seznam je uveden v záručním listu nebo prostřednictvím reklamačního servisu nebo zákaznické linky MojeChytreDite.cz shop @ mojechytredite.cz, tel.: +420 602 212 154, kde si zároveň Kupující domluví způsob předání výrobku k reklamačnímu řízení a kde Kupujícímu operátor poradí jak postupovat. Byla-li však v potvrzení vystaveném Prodávajícím o právu z odpovědnosti za vady, případně v záručním listu, uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující právo na opravu uplatnit v zájmu rychlejšího vyřízení u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.


Konzultovat způsob reklamace je nutné zejména u postavených dětských hřišť, kde jejich kompletní demontáž (odstranění stavby) a zaslání na reklamační adresu může být považováno za porušení reklamačního postupu, může dojít ke zbytečným a nevratným nákladům na straně Kupujícího a rovněž poškození hřiště nebo jiného zahradního prvků vlivem neodborné manipulace a dopravy. V případě reklamace zahradního prvků je nutné reklamační postup nejprve konzultovat s Prodávajícím, který může zvolit za nejlepší řešení návštěvu u Kupujícího.


Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností: jedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně poskytnuté záruční době; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřeným razítkem Prodávajícího a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka. Záruční list Kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované Prodávajícím Kupující předloží smlouvu o záruce. Kupující musí prokázat, že výrobek zakoupil od Prodávajícího a za jakou cenu - tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího. Kupující prokáže, že je výrobek vadný - za tím účelem Kupující předloží vadný výrobek. Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace Prodávajícím uznána jako oprávněná.


Prodávající informuje písemně nebo telefonicky Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout nebo mu bude zasláno zpět. Nebude-li doručena Kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně Prodávajícího či Kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je Kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30 denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena. Pokud si Kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet Kupujícího; výtěžek Kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.


Výše uvedená ustanovení se použijí přiměřeně v závislosti od charakteru služby také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud nevyplývá něco jiného z platných právních předpisů anebo příslušných podmínek těchto služeb. Prodávající nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na nosičích během servisního zásahu.


9. VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Neshoda s kupní smlouvou: Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy Kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno. Kupující se zavazuje o neshodě s kupní smlouvou informovat Prodávajícího v každém případě a to do 3 dnů od otevření zásilky (nejdéle ovšem do 15 dnů od převzetí zásilky) a to i ve vlastním zájmu (např. záruční podmínky na dodané zboží).


Právo odstoupit od smlouvy: Kupující, který je spotřebitelem a uzavřel s Prodávajícím smlouvu prostřednictvím obchodu MojeChytreDite.cz, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od data uzavření smlouvy nebo data, kdy Kupující nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě kupní smlouvy s jednorázovým plněním), nebo data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, objednaného Kupujícím v rámci jedné objednávky a dodaného samostatně, například z různých skladů), nebo data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží sestávající z několika položek nebo částí). V případě smluv o poskytování služeb to však neplatí v případě smlouvy o poskytnutí služby montáže výrobku u Kupujícího nebo jakékoli placené služby poskytované Prodávajícím nebo dle definovaných výjimek v tomto článku OP, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí upozornění, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající prostřednictvím OP upozorňuje, že právo odstoupit od smlouvy neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí Kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat písemně a dohledatelně Prodávajícího odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů na adresu Prodávajícího: MojeChytreDite.cz s.r.o., Jana Palacha 155, 284 01 Kutná Hora a to formou doporučeného dopisu nebo e-mailu na reklamační adresu: shop @ mojechytredite.cz, jehož doručení si Kupující telefonicky ověří na informační lince obchodu: tel. +420 722 170 544. Lhůta 14 dnů se považuje za dodrženou, pokud Kupující zašlete zpět zboží Prodávajícímu před uplynutím 14 dnů.


Pro urychlení vyřízení odstoupení uvede Kupující své celé jméno, adresu, telefon, email a zejména číslo objednávky. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prosíme, nezasílejte v zájmu včasného vyřízení Vašeho požadavku balíky se zbožím na adresu našeho pražské sídla (jde o kanceláře, nikoliv sklady), ale na adresu reklamační MojeChytreDite.cz s.r.o., Jana Palacha 155, 284 01 Kutná Hora. Oceníme, pokud Kupující uvedete důvod nebo důvody vrácení zboží, protože taková zpětná vazba pomůže zlepšovat naše služby (informace není povinná a nemá vliv na platnost odstoupení od smlouvy). Oceníme, pokud Kupující vrátí zboží v původním obalu (vrácení v jiném obalu nebo bez něj nemá vliv na platnost odstoupení od smlouvy) a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Zboží zasílá Kupující zpět na vlastní náklady a před jeho odesláním se ujistí, že je zboží úplné, včetně případného příslušenství. Zboží bude zpět zasláno Kupujícím jako zásilka, nikoliv dobírka, která by nebyla přijata nebo případné vzniklé náklady spojené se zpracováním dobírky na straně Prodejce může Prodejce uplatnit u Kupujícího.


Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající Kupujícímu zboží zabalit takovým způsobem, aby bylo během dopravy dostatečně chráněno proti poškození, znehodnocení nebo jinou újmou. Prodávající vrácené zboží po obdržení, ale nejpozději do 14 dnů překontroluje a přezkouší. Pokud je zboží vráceno v souladu s obchodními a zákonnými podmínkami, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno. Při vrácení zboží si může Kupující zvolit způsob úhrady peněz: buď poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti (možná varianta pouze u objednávek s dobírkou), nebo převodem na účet. Při odstoupení od smlouvy s Prodávajícím, vrací Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl písemně informováni o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený Prodávajícím). Způsob úhrady včetně případného čísla účtu kam mají být peníze zaslány uvede Kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu Kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy, v zákonem dané lhůtě. Při vrácení zboží účtuje Prodávající Kupujícímu, pokud zvolí Kupující úhradu částky složenkou, manipulační poplatek 40,- Kč (odečte se z vrácené částky). V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován. S vrácením platby je Prodávající oprávněn počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než bude věrohodně prokázáno Kupujícím, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve a co je možné.


Výjimku z ustanovení o odstoupení od smlouvy těchto obchodních podmínek tvoří např. audio a video nosiče, jejichž nákup neumožňuje ze zákona odstoupení od smlouvy - pokud zjistíte skrytou závadu nahrávky, která nevznikla manuálním poškozením nosiče, prosíme, využívejte reklamační řád a nechejte závadu posoudit naše odborníky). V případě reklamace audio a video nosičů bude Prodávající Kupujícího předem telefonicky nebo emailem kontaktovat. Pro vyloučení všech pochybností, rovněž nelze vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potraviny Norbi Update), opotřebení nebo zastarání a dále vše uvedené v posledním odstavci tohoto článku.


Obchod MojeChytreDite.cz umožňuje Kupujícím individuální výměnu zboží za jiné i po uplynutí 14 dnů od data uzavření kupní smlouvy, ale podmínky takové výměny jsou stanoveny individuálně mezi Kupujícím a Prodávajícím s ohledem na druh zboží a jeho počet. Takový požadavek je třeba předem projednat telefonicky na čísle: +420 722 170 544 nebo prostřednictvím e-mailu: shop @ mojechytredite.cz. Náklady spojené s převzetím zboží: Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu.


Odpovědnost Kupujícího za snížení hodnoty vráceného zboží: Kupující odpovídá Prodávajícímu za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Jestliže dojde ke snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží a to zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu a tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZk): o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, nebo o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, nebo o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího, nebo o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele (zakázková výroba) nebo pro jeho osobu, nebo o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (potraviny Norbi Update), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, nebo o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. dudáky, kousátka, kojenecké lahve, dětské pleny), nebo o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo o dodávce novin, periodik nebo časopisů, nebo o ubytování, dopravě, stravování, využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.


10. OCHRANNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ


Přístup a pohyb na stránkách www.mojechytredite.cz může být podmíněn poskytnutím vybraných osobních údajů Uživatelů nebo Kupujících. MojeChytreDite.cz s.r.o. bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a to zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podmínkami souhlasu Uživatele nebo Kupujícího, je-li u konkrétního zpracování vyžadován zákonem. Prodávající (MojeChytreDite.cz s.r.o.) je správce osobních údajů registrovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje nebudou sdíleny s aplikacemi třetích osob pokud nebude s vědomím uživatele nebo Kupujícího vysloveně uvedeno jinak. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá souhlas uživatele, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován. Uživatel nebo Kupující bere na vědomí, že jím zadaná e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo využitím služby MojeChytreDite.cz, může být využita i bez souhlasu k zasílání obchodních sdělení společnosti MojeChytreDite.cz dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může kdykoliv projevit takový nesouhlas se zasíláním elektronických sdělení kliknutím na odhlašovací link v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu s vyjádřeným nesouhlasem se zasíláním obchodních sdělení na adresu shop @ mojechytredite.cz. Prodávající může bez souhlasu Uživatele nebo Kupujícího zpracovávat jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb, a to do doby, dokud uživatel nebo Kupující nevysloví písemný nesouhlas na adrese Prodávajícího s takovým zpracováním. Osobní údaje budou pro účely zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy uchovány po dobu trvání smluvního vztahu, který končí uplynutím záruční doby a dále po dobu shodnou se zákonnou povinností uchovávat účetní doklady. Další osobní údaje, zejména e-mailová adresa, jméno, příjmení a adresa budou uchovávány za účelem nabízení obchodu a služeb MojeChytreDite.cz do odvolání souhlasu, respektive do doby přijetí žádosti o ukončení zpracování těchto údajů. Výjimku mohou tvořit takové osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu Uživatelů a Kupujících po dobu udělení souhlasu a není-li v textu souhlasu tato doba uvedena, tak na dobu do odvolání souhlasu, případně do doby přijetí žádosti o ukončení zpracování údajů Prodávajícím. Prodávající informuje uživatele a Kupující o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy je dobrovolné, že uživatel a Kupující má právo k jejich přístupu, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů s výjimkou údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu. Dále mají uživatelé a Kupující právo v případě, že tuší porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. V případě, že si Uživatelé nebo Kupující přejí aktualizovat osobní údaje, které o nich Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese shop @ mojechytredite.cz..


11. UŽÍVÁNÍ STRÁNEK, ODPOVĚDNOST MOJECHYTREDITE.CZ


MojeChytreDite.cz s.r.o. nemůže a nebude odpovídat za jakékoliv škody způsobené používáním internetových stránek www.mojechytredite.cz a dalším využíváním obsahu těchto stránek. Obsah je poskytován tak jak je a bez jakýchkoliv záruk. Přestože Prodávající věnuje maximální pozornost informacím uvedeným v nabídkovém katalogu obchodu MojeChytreDite.cz, nemůžeme vyloučit jejich neplatnost případně chybu způsobenou lidským faktorem při vkládání dat či importu z jiných zdrojů. Většina informací publikovaných na stránkách www.mojechytredite.cz, zejména akční ceny mají omezenou platnost. Přestože společnost MojeChytreDite.cz s.r.o. vynakládá maximální úsilí, aby zajistila přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu www.mojechytredite.cz, není možné Kupujícímu vždy toto garantovat. Z uvedeného důvodu společnost MojeChytreDite.cz s.r.o. neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití internetových stránek mohou objevit. Pokud se společnost MojeChytreDite.cz s.r.o. dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu v co nejkratší době. Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost Prodávajícího za vady produktů, které prostřednictvím obchodu www.MojeChytreDite.cz Kupující nakoupil ve smyslu obecně závazných právních předpisů.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den návštěvy Uživatele nebo odeslání elektronické objednávky Kupujícího, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito OP a že s nimi bez výhrad souhlasí. Kupující rovněž souhlasí s cenou objednaného zboží a dále s případnými expedičními a dopravními náklady uvedenými v ceníků/košíku na stránkách Prodejce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odešle-li Kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně OP, platí, že se změnou souhlasí. Odkaz na OP je součástí automatické elektronické komunikace Prodávajícího. Na OP je Kupující dostatečným způsobem i před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi v plném rozsahu seznámit. OP internetového obchodu MojeChytreDite.cz jsou zobrazeny na webových stránkách www.mojechytredite.cz a tím je umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím nebo Uživatelem. V případě, že se spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy shop @ mojechytredite.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci. Pokud některé ustanovení OP bude shledáno Českou obchodní inspekcí nebo soudem za neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení OP, která zůstávají platnými a účinnými. Prodávající prohlašuje, že OP vytvořil s nejlepším vědomím a svědomím. Pokud by některá část OP byla v budoucnu v rozporu s platnou legislativou, má se za to, že taková část je automaticky neplatná a je rovněž automaticky nahrazena částí/zněním ve znění obvyklém, které je obecně (tj., většinou internetových obchodníků) užíváno pro obchodování na dálku a událost nebude mít dopad na ostatní ustanovení OP, které zůstávají platnými a účinnými. Jestliže Prodávající v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování OP neuplatnil svoje práva, která mu v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva Prodávajícího toto plnění vymáhat. Jestliže Prodávající promine porušení některého ustanovení OP, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení dalších ustanovení OP.


KONTAKTNÍ ÚDAJE


Služba:
www.mojechytredite.cz

Služby zákazníkům: shop @ mojechytredite.cz, tel.: 602 212 154

Sídlo společnosti, adresa pro zasílání písemností: MojeChytreDite.cz s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

Adresa skladu korespondenční a reklamační: MojeChytreDite.cz s.r.o., Jana Palacha 155, 284 01 Kutná Hora


Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014
V Praze, dne 31.12.2013


Jménem vedení společnosti MojeChytreDite.cz s.r.o.

Martin Suchánek, jednatel

reklama reklama